LASTEHOIU KOHATASU MÄÄR AASTAL 2020

 

Tabasalu Lastehoiu toitlustajaks on Tabasalu Lasteaed Tibutare.

Lapse toidupäeva maksumus Tabasalu Lastehoius 2019/2020 aastal  on 1.90.

Toidupäeva maksumuse määrab toitlustaja.

Harku valla laste hoiu ja lasteaia kohatasu (lapsevanema osaluse määr)  sõltub vanemate registreeritud elukohast 31.12.2019 seisuga.

Soodustusi tehakse vanematele lähtuvalt sellest, kas vanemate tulumaks laekub Harku valla eelarvesse või mitte. Harku valla laste hoiu ja alushariduse kulud kaetakse tuludest, mis laekuvad valla elanike tulumaksust valla eelarvesse.    

Kohatasu neli määra 0-20% kuutasu alammäärast alates 1. jaanuar 2020

  1. Kui mõlema vanema või üksikvanema elukoht 31. detsembri seisuga ei ole Harku vald - kohatasu 20% alammäärast (2020. aastal 116,8 €);
  2. Kui ühe vanema elukoht on 31. detsembri seisuga Harku vald - kohatasu 15% alammäärast (2020. aastal 87,6 € kuus);
  3. Kui mõlema vanema või üksikvanema elukoht on 31. detsembri seisuga Harku vald – kohatasu 10% alammäärast (2020. aastal 58,4 €)
  4. Kohatasust vabastatakse paljulapselised pered (kolm või enam 0-16 a last, 19a õppimise korral) ning mõlema vanema või üksikvanema elukoht on 31. detsembri seisuga Harku vald.    

Üksikvanem kasvatab last üksi ja peres puudub teine vanem. Üksikvanem on

  • vanem, kellel on õigus riiklikule üksikvanema lapse toetusele või;
  • lesk või;
  • vanem, kes kirjalikult kinnitab, et on üksikvanem ja esitab asjakohased tõendid.

Pereks loetakse:

  • abielus või kooselulistes suhetes olevaid samas eluruumis elavad isikuid või;
  • ühise tulu ja/või majapidamisega isikuid ja nende juures elavaid alaealisi lapsi.

Paljulapseline on pere, kus on kolm või enam last vanuses 0-16 aastat (lapse õppimise korral 19a). Kui laps saab 19a jooksval õppeaastal, siis loetakse ta paljulapselise pere liikmeks soodustuse mõistes kuni 31. augustini või gümnaasiumi lõpuklassis 30. juunini.

Kohatasu suuruse määrab sotsiaal- ja tervishoiuosakond ja vanemaid teavitatakse sellest rahandusosakonna poolt, koos esimese esitatava arvega. Vanema avalduse alusel, koos tõenduspõhiste dokumentidega võib sotsiaal- ja tervishoiuosakond määrata vanemale soodsama kohatasu määra.

Alus: Harku valla koolieelsete lasteasutuste muude kulude vanema poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kord